За нас

Национал.мк претставува информативен веб сајт со една единствена цел, да ги приближи вистинските информации до своите читатели. Уникатни сме по тоа што се стремиме да Национал.мк функционира како граѓански портал, независен и воден од граѓаните.

Помеѓу стандардните извори на вести издвојуваме и информации пренесувани од самите граѓани преку делот наречен Аларм кој пак претставува катче каде широкото граѓанство ќе може да информира, известува но и предупредува за горливите проблеми со кои се соочуваат во нивните места на живеење.

Во периодот кој следи, тимот на Национал.мк ќе се труди ажурно да ги пренесува информациите до секој човек кој чита и следи на нашата интернет мрежа.

Воедно осудуваме копирање на нашите текстови како и превземање на фотографии без претходно пријавување или договор.

Контакт e-mail: contact@nacional.mk

Mobile Sliding Menu

error: Content is protected !!